Lokesh

Naa pata panchamrutham

మూ... హయ్యో ఆ.... శబాష్ ఆ.. ఆ...
నా పాట పంచామృతం
నా పాట పంచామృతం
నా గానాన గీర్వాణి స్నానాలు సాగించ
నా పాట పంచామృతం
నా గానాన గీర్వాణి స్నానాలు సాగించ
నా పాట పంచామృతం

వల్లకి మీటగ పల్లవ పాని అంగులి చేయనా పల్లవిని
వల్లకి మీటగ పల్లవ పాని అంగులి చేయనా పల్లవిని
శారద స్వరముల సంచారానికి
శారద స్వరముల సంచారానికి
చరణములందించనా ఆ...

నా పాట పంచామృతం
నా గానాన గీర్వాణి స్నానాలు సాగించ
నా పాట పంచామృతం

కలము కొలను కాగా ప్రతి పాట పద్మమేగా
పదము వెల్లి విరిసి రాదా విధి సతి పాద పీఠి కాగా
శృతిలయలు మంగళ హారతులై
స్వర సరళి స్వాగత గీతికలై
ప్రతి క్షణం సుమార్చనం
సరస్వతీ సమర్పణం
గగనము వెలువగ గమక గతులు సాగా
పశువుల శిశువుల ఫనుల శిరసులూగా ఆ...

నా పాట పంచామృతం
దా నిసనిదమా దనిదమగ మదమగసా
సని సగమ దనిస గమద నిసగ మగస నిదమగ
నా పాట పంచామృతం
నీ దనిసగ నిగసని దమగ గా
సనిద దాని సదద మనీని దాగాగ
నిగ దస మని గద
నా పాట పంచామృతం
సస్సగ మగసని సాగామాగా సమగసని
నిసగ దనిస నిసగ మగస గస గస నిదమ గసని
సమగదని గమదనిస సగనిదమగ
నా పాట పంచామృతం
సా పా సా సనిపమ గసనిపస
సగమప మగ సగమప మగ సగమప మప మపని పమపా
సరిగప దప గపదా పగదా గపదపగరి ససరిగరీ
సా రిమపనిస రిమపనిస
మపనిసరిమా రిపమానిసరీ
సామ సామ సా మపదసరి రీ సాగపమా
మపదద్దాప మపదద్దాప మపదద్దాప మపసదా
పమపదసా పమపదరీ
సరిరి సరిరి సరిరి సరిరి సరిసదసరి
దసరి పదసరి మపదసరి రిమపదసరి సరిపమదసరి
పనిస గపద రిమస సగమగ సమగసరిదమగ
నా పాట పంచామృతం
నా గానాల గీర్వాణి స్నానాలు సాగించ
నా పాట పంచామృతంmU... hayyO A.... SabAsh A.. A...
nA pATa paMchAmRtaM
nA pATa paMchAmRtaM
nA gAnAna gIrvANi snAnAlu sAgiMcha
nA pATa paMchAmRtaM
nA gAnAna gIrvANi snAnAlu sAgiMcha
nA pATa paMchAmRtaM

vallaki mITaga pallava pAni aMguli chEyanA pallavini
vallaki mITaga pallava pAni aMguli chEyanA pallavini
SArada swaramula saMchArAniki
SArada swaramula saMchArAniki
charaNamulaMdiMchanA A...

nA pATa paMchAmRtaM
nA gAnAna gIrvANi snAnAlu sAgiMcha
nA pATa paMchAmRtaM

kalamu kolanu kAgA prati pATa padmamEgA
padamu velli virisi rAdA vidhi sati pAda pIThi kAgA
SRtilayalu maMgaLa hAratulai
svara saraLi svAgata gItikalai
prati kshaNaM sumArchanaM
sarasvatI samarpaNaM
gaganamu veluvaga gamaka gatulu sAgA
paSuvula SiSuvula phanula SirasulUgA A...

nA pATa paMchAmRtaM
dA nisanidamA danidamaga madamagasA
sani sagama danisa gamada nisaga magasa nidamaga
nA pATa paMchAmRtaM
nI danisaga nigasani damaga gA
sanida dAni sadada manIni dAgAga
niga dasa mani gada
nA pATa paMchAmRtaM
sassaga magasani sAgAmAgA samagasani
nisaga danisa nisaga magasa gasa gasa nidama gasani
samagadani gamadanisa saganidamaga
nA pATa paMchAmRtaM
sA pA sA sanipama gasanipasa
sagamapa maga sagamapa maga sagamapa mapa mapani pamapA
sarigapa dapa gapadA pagadA gapadapagari sasarigarI
sA rimapanisa rimapanisa
mapanisarimA ripamAnisarI
sAma sAma sA mapadasari rI sAgapamA
mapadaddApa mapadaddApa mapadaddApa mapasadA
pamapadasA pamapadarI
sariri sariri sariri sariri sarisadasari
dasari padasari mapadasari rimapadasari saripamadasari
panisa gapada rimasa sagamaga samagasaridamaga
nA pATa paMchAmRtaM
nA gAnAla gIrvANi snAnAlu sAgiMcha
nA pATa paMchAmRtaM


Repalle malli murali

తనన.. రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది
తనన.. ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది
తనన.. ఆ జానపదం ఝల్లుమన్నది
తనన.. ఆ జాణ జతై అల్లుకున్నది
మొగలిపువ్వు మారాజుకి మొదటి కానుక
ఎదను పరిచి వేసెయ్యనా ప్రణయవేదిక
మల్లెనవ్వు మారాణి ఈ గొల్లగోపిక
మూగ మనసు వింటున్నది మురళిగీతిక
తనన.. రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది
తనన.. ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది

తానన తందానన తజుం తజుం జుం
తానన తందానన తజుం తజుం తజుం తజుం
ఆ.. పెంకితనాల పచ్చిగాలి ఇదేనా
పొద్దుపోని ఆ ఈల ఏ గాలి ఆలాపన
ఆ.. కరుకుతనాల కన్నెమబ్బు ఇదేనా
ఇంతలోనే చిన్నారి చినుకై చెలిమే చిలికెనా
అల్లరులన్నీ పిల్లనగ్రోవికి స్వరములిచ్చేనా
కళ్ళెర్రజేసే కిన్నెరసానికి సరళి నచ్చేనా
మెత్తదనం తందానన.. మెచ్చుకుని
గోపాలకృష్ణయ్య గారాలు చెల్లించనా

తనన.. రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది
తనన.. ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది
మొగలిపువ్వు మారాజుకి మొదటి కానుక
మూగ మనసు వింటున్నది మురళిగీతిక

నీ.. గుండె వినేలా వెంట వెంట ఉండేలా
గొంతులోని రాగాలు పంపాను ఈ గాలితో
ఆ.. ప్రేమపదాల గాలిపాట స్వరాల
పోల్చుకుని కలిపేసుకున్నాను నా శ్వాసలో
ఎక్కడ ఉన్నా ఇక్కడ తిన్న వెన్నే వేణువయ్యె
కొంగును లాగే కొంటెదనాలే కంటికి వెలుగయ్యె
వన్నెలలో తందనన.. వెన్నెలలే
వెచ్చని వెల్లువలయ్యే వరసిది

రేపల్లె మళ్ళీ మురళి విన్నది
ఆ పల్లె కళే పలుకుతున్నది
ఆ జానపదం ఝల్లుమన్నది
ఆ జాణ జతై అల్లుకున్నది
మొగలిపువ్వు మారాజుకి మొదటి కానుక
ఎదను పరిచి వేసెయ్యనా ప్రణయవేదిక
మల్లెనవ్వు మారాణి ఈ గొల్లగోపిక
లలలలా...లలలా.. లలల...లలలలా....
మూగ మనసు వింటున్నది మురళిగీతికtanana.. rEpalle maLLI muraLi vinnadi
tanana.. A palle kaLE palukutunnadi
tanana.. A jAnapadaM jhallumannadi
tanana.. A jANa jatai allukunnadi
mogalipuvvu mArAjuki modaTi kAnuka
edanu parichi vEseyyanA praNayavEdika
mallenavvu mArANi I gollagOpika
mUga manasu viMTunnadi muraLigItika
tanana.. rEpalle maLLI muraLi vinnadi
tanana.. A palle kaLE palukutunnadi

tAnana taMdAnana tajuM tajuM juM
tAnana taMdAnana tajuM tajuM tajuM tajuM
A.. peMkitanAla pachchigAli idEnA
poddupOni A Ila E gAli AlApana
A.. karukutanAla kannemabbu idEnA
iMtalOnE chinnAri chinukai chelimE chilikenA
allarulannI pillanagrOviki svaramulichchEnA
kaLLerrajEsE kinnerasAniki saraLi nachchEnA
mettadanaM taMdAnana.. mechchukuni
gOpAlakRshNayya gArAlu chelliMchanA

tanana.. rEpalle maLLI muraLi vinnadi
tanana.. A palle kaLE palukutunnadi
mogalipuvvu mArAjuki modaTi kAnuka
mUga manasu viMTunnadi muraLigItika

nI.. guMDe vinElA veMTa veMTa uMDElA
goMtulOni rAgAlu paMpAnu I gAlitO
A.. prEmapadAla gAlipATa swarAla
pOlchukuni kalipEsukunnAnu nA SwAsalO
ekkaDa unnA ikkaDa tinna vennE vENuvayye
koMgunu lAgE koMTedanAlE kaMTiki velugayye
vannelalO taMdanana.. vennelalE
vechchani velluvalayyE varasidi

rEpalle maLLI muraLi vinnadi
A palle kaLE palukutunnadi
A jAnapadaM jhallumannadi
A jANa jatai allukunnadi
mogalipuvvu mArAjuki modaTi kAnuka
edanu parichi vEseyyanA praNayavEdika
mallenavvu mArANi I gollagOpika
lalalalA...lalalA.. lalala...lalalalA....
mUga manasu viMTunnadi muraLigItika


Neeli mabbu nuragalo

నీలిమబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా సుఖం ఎక్కడో పుట్టగా
నీలిమబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా రహస్యములు చే చూడగా

హోమగుండమయ్యె భామ కౌగిళి కవ్వింతలే కేరింతలై జ్వలించగా
ప్రేమకోటి రాసి పెరిగె ఆకలి ముద్దెంగిలి తీపెక్కువై నోరూరగా
ఎడతెగనీ తపనా... ఎడమవగా తగునా...
వగరు వయసు అడుగు ముడుపులన్నీ తడిమి చూసి తపన పెంచనా

నీలిమబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో

ఊసులాడుకున్న రాసలీలలో తెల్లారని ఉయ్యాలలే ఊపేసుకో
ఊపిరంటుకున్న తీపి మంటలో వేన్నీళ్ళకే చన్నీళ్ళుగా వాటేసుకో
కథ ముదిరే మదనా... లయలివిగో లలనా...
జలక జతుల కలికి కులుకులన్నీ చిలుక చుట్టి పులకరించనా

నీలిమబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నో నో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా రహస్యములు చే చూడగా
నీలిమబ్బు నురగలో కాలు జారిపడ్డ వేళ ఎన్ని దెబ్బలో ఏమో ఏమో
బాత్ టబ్బు షవరులో ఈడు ఉలికిపడ్డ వేళ నీకు నిద్దరే నోనో నోనో
అకస్మాత్తుగా అదే మత్తుగా సుఖం ఎక్కడో పుట్టగాnIlimabbu nuragalO kAlu jAripaDDa vELa enni debbalO EmO
bAt Tabbu shavarulO IDu ulikipaDDa vELa nIku niddarE nO nO
akasmAttugA adE mattugA sukhaM ekkaDO puTTagA
nIlimabbu nuragalO kAlu jAripaDDa vELa enni debbalO EmO
bAt Tabbu shavarulO IDu ulikipaDDa vELa nIku niddarE nO nO
akasmAttugA adE mattugA rahasyamulu chE chUDagA

hOmaguMDamayye bhAma kaugiLi kavviMtalE kEriMtalai jvaliMchagA
prEmakOTi rAsi perige Akali muddeMgili tIpekkuvai nOrUragA
eDateganI tapanA... eDamavagA tagunA...
vagaru vayasu aDugu muDupulannI taDimi chUsi tapana peMchanA

nIlimabbu nuragalO kAlu jAripaDDa vELa enni debbalO EmO
bAt Tabbu shavarulO IDu ulikipaDDa vELa nIku niddarE nO nO

UsulADukunna rAsalIlalO tellArani uyyAlalE UpEsukO
UpiraMTukunna tIpi maMTalO vEnnILLakE channILLugA vATEsukO
katha mudirE madanA... layalivigO lalanA...
jalaka jatula kaliki kulukulannI chiluka chuTTi pulakariMchanA

nIlimabbu nuragalO kAlu jAripaDDa vELa enni debbalO EmO
bAt Tabbu shavarulO IDu ulikipaDDa vELa nIku niddarE nO nO
akasmAttugA adE mattugA rahasyamulu chE chUDagA
nIlimabbu nuragalO kAlu jAripaDDa vELa enni debbalO EmO EmO
bAt Tabbu shavarulO IDu ulikipaDDa vELa nIku niddarE nOnO nOnO
akasmAttugA adE mattugA sukhaM ekkaDO puTTagA


Bam chik bam bam cheyyi baaga

బం చిక్ చిక్ భం చిక్ భం భం
బం చిక్ చిక్ భం చిక్ భం భం
బం చిక్ చిక్ భం చిక్ భం భం
బం చిక్ చిక్ భం

బం చిక్ బం బం చెయ్యి బాగా ఒంటికి యోగా మంచిదేగా
లేజీగా ఒళ్ళు పెంచుకోక నాజూగ్గా ఉంచు తీగలాగా
ఈజీయేగా రాజయోగ ఏజ్‌ని మరిపించెయ్యగా
ఈడు ముడతల ధూళి దులుపునుగా

breathing technique అదుపు నేర్పుతుంది అందాల తైతక్కకి
ప్రాణాయామం పవరు పెంచుతుంది పెరిగేటి పరువాలకి
ఆసనాల శాసనాలు లేకుంటే మాయదారి ఒళ్ళు మాట వినదంతే
ఒంపుసొంపులేవి ఎక్కడుంచాలో అంటకట్టెరెక్కడెపుడెయ్యాలో
తూకమెరిగిన తోడు కదా యోగా...

బం చిక్ బం బం చెయ్యి బాగా ఒంటికి యోగా మంచిదేగా
లేజీగా ఒళ్ళు పెంచుకోక నాజూగ్గా ఉంచు తీగలాగా

పి.టి.ఉషలా పేరు కోరుకుంటే పరుగెత్తు కుందేలులా
fatty body బరువు కరగదీసే కసరత్తు కానీ ఇలా
విల్లు లాగ ఒళ్ళు వంచు ఈ వేళ నడుము ఒంగిపోదు ఇంక ఏ వేళ
సోయగాలు సొమ్మసిల్లిపోయేలా వయసుగాలి కమ్ముకొచ్చు పడువేళ
ఆపగలిగిన కాపు గదా యోగా...

బం చిక్ బం బం చెయ్యి బాగా ఒంటికి యోగా మంచిదేగా
లేజీగా ఒళ్ళు పెంచుకోక నాజూగ్గా ఉంచు తీగలాగా
ఈజీయేగా రాజయోగ ఏజ్‌ని మరిపించెయ్యగా
ఈడు ముడతల ధూళి దులుపునుగా
బం చిక్ బం బం చెయ్యి బాగా ఒంటికి యోగా మంచిదేగా
లేజీగా ఒళ్ళు పెంచుకోక నాజూగ్గా ఉంచు తీగలాగా
బం చిక్ బం బం చెయ్యి బాగా ఒంటికి యోగా మంచిదేగా
లేజీగా ఒళ్ళు పెంచుకోక నాజూగ్గా ఉంచు తీగలాగాbam chik chik bham chik bham bham
bam chik chik bham chik bham bham
bam chik chik bham chik bham bham
bam chik chik bham

bam chik bam bam cheyyi bAgA onTiki yOgA manchidEgA
lEjIgA oLLu penchukOka nAjUggA unchu tIgalAgA
IjIyEgA rAjayOga Ej^ni maripincheyyagA
IDu muDatala dhULi dulupunugA

#breathing technique# adupu nErputundi andAla taitakkaki
prANAyAmam pavaru penchutundi perigETi paruvAlaki
AsanAla SAsanAlu lEkunTE mAyadAri oLLu mATa vinadantE
ompusompulEvi ekkaDunchAlO anTakaTTerekkaDepuDeyyAlO
tUkamerigina tODu kadA yOgA...

bam chik bam bam cheyyi bAgA onTiki yOgA manchidEgA
lEjIgA oLLu penchukOka nAjUggA unchu tIgalAgA

pi.Ti.ushalA pEru kOrukunTE parugettu kundElulA
#fatty body# baruvu karagadIsE kasarattu kAnI ilA
villu lAga oLLu vanchu I vELa naDumu ongipOdu inka E vELa
sOyagAlu sommasillipOyElA vayasugAli kammukocchu paDuvELa
Apagaligina kApu gadA yOgA...

bam chik bam bam cheyyi bAgA onTiki yOgA manchidEgA
lEjIgA oLLu penchukOka nAjUggA unchu tIgalAgA
IjIyEgA rAjayOga Ej^ni maripincheyyagA
IDu muDatala dhULi dulupunugA
bam chik bam bam cheyyi bAgA onTiki yOgA manchidEgA
lEjIgA oLLu penchukOka nAjUggA unchu tIgalAgA
bam chik bam bam cheyyi bAgA onTiki yOgA manchidEgA
lEjIgA oLLu penchukOka nAjUggA unchu tIgalAgA